Algemene voorwaarden

Mijn website is: https://pedicure-roelie.nl.
Mijn handelsnaam is: Pedicurepraktijk Roelie

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst behandeling en transactie tussen Pedicure Roelie hierna te noemen: “Pedicure”, en de Client waarop Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pedicure, voor de uitvoering waarvan door Pedicure derden dienen te worden betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Pedicure en de Client zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien Pedicure niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pedicure in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1. Alle offertes en aanbiedingen van Pedicure zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Mondelinge toezeggingen verbinden Pedicure slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. Opdrachten en wijzingen daarvan komen tot stand op het moment dat Pedicure deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Pedicure feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

4. Pedicure kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Client redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Pedicure daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pedicure anders aangeeft.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pedicure niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders

Artikel 3. Uitvoering, afspraken, wijzigingen en prijsverhoging

1. Pedicure zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt te melden, tenzij er sprake is van overmacht.

3. Pedicure heeft het recht om zonder vooroverleg bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien door Pedicure of door Pedicure ingeschakelde medewerkers in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Client of een door de Client aangewezen locatie, draagt de Client kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk desbetreffende medewerkers niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door Pedicure.

6. De Client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling, tijdig aan Pedicure worden verstrekt. Indien de voor de behandeling benodigde gegevens niet tijdig aan Pedicure zijn verstrekt, heeft Pedicure het recht de behandeling op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Client in rekening te brengen. De behandeling vangt niet eerder aan dan nadat de Client de gegevens aan Pedicure ter beschikking heeft gesteld. Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pedicure is uitgegaan van door de Client verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7. Indien de behandeling wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Pedicure gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Pedicure bevoegde persoon en de Client akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde behandeling levert geen wanprestatie van Pedicure op en is voor de Client geen grond om de behandeling te annuleren.

8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Pedicure een verzoek tot wijziging van de behandeling weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

9. Indien de Client in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Pedicure gehouden is, dan is de Client aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Pedicure daardoor direct of indirect ontstaan.

10. Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. Pedicure vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Pedicure is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Client de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Pedicure ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Client de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Client bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Client niet langer van Pedicure kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Pedicure bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pedicure kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pedicure op de Client onmiddellijk opeisbaar. Indien Pedicure de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Het voorgaande laat onverlet het recht van Pedicure om volledige schadevergoeding te vorderen van Client.

5. Indien Pedicure tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de ontbinding aan de Client toerekenbaar is, is Pedicure gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Indien de Client zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Pedicure gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Client, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8. In geval van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Client, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Client niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Pedicure vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Pedicure op de Client zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Overmacht

1. Pedicure is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Client indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pedicure geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pedicure niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pedicure of van derden daaronder begrepen. Pedicure heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pedicure zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Pedicure kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Pedicure ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pedicure gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte bij de Client in rekening te brengen. De Client is gehouden dit bedrag te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds contant of in pin te geschieden na afloop van de behandeling.

2. Indien de Client in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Client van rechtswege in verzuim.

3. De Client is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Pedicure verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van het honorarium schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Indien de Client in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Client. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Pedicure echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Client worden verhaald. De Client is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure. Pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. Indien Pedicure en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter of mediator.

Artikel 7. Eigendomsverband

1. Het door in het kader van de overeenkomst Pedicure geleverde blijft eigendom van Pedicure totdat de Client alle verplichtingen uit de met Pedicure gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien Pedicure aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure is uitgegaan van door of namens de Client verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

3. Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

4. De aansprakelijkheid van Pedicure is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Pedicure is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pedicure aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Pedicure toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Client aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Pedicure is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pedicure.

Artikel 9. Garantie

1.    Pedicure geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

–   De cliënt andere producten dan de door Pedicure geadviseerde heeft gebruikt.

–   De cliënt de adviezen van Pedicure niet heeft opgevolgd.

–   De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

–   De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Artikel 10. Gedrag, beschadiging en diefstal

1. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

2. Pedicure heeft het recht schadevergoeding te eisen van de cliënt indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure meldt diefstal immer bij de politie.

Artikel 11. Geheimhouding

1.    Pedicure en Client verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Client is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie.

2.    De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 12. Wijziging voorwaarden

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.